Онлайн прем’єра вместовыставки2. Ніколай Карабінович / Online premiereinsteadofexhibition2. Nikolay Karabinovych

ГУЧНИЙ ЗАГОЛОВОК *
*серія подій в самоорганізованих просторах з нагоди святкування 10 річниці галереї Detenpyla.В рамках ціеї подіі видбулась онлайн премьера документації розмови з куратором та арт критиком Михайло Рашковецьким. З вступним словом та коментарем автора.

Минуло вже 4 роки, з моменту відкриття моєї виставки в Дутенпуле. Тоді я написав текст, який, як мені здається не втратив своєї актуальності:
текстцейянезакінчив.
Зараз4.21,14березня,довыставкизалишилося10днів. Наврядчиядопишуцейтекст.Алеванонсіпотрібновказатищоськрім дати-назви-прізвищаавтора. Аосьвже4.26,осьчернеткацьоготексту,набірпропозицій,якийможначитатиірозумітив будь-якомупорядку.вичайно,пізніше,янапишунормальний,серйознийтекст. Цікаво,менібудесоромнопотім,зацейтекст? ретроспективнийхарактер Свогородучорнийящик,якийзалишитьсяпіслякатастрофи. Прагненнярозглянутимісцеякеязаймаюійогомежі. відмовавідпродуктивностівиробництватаекспонування хвилиноку,хочані,краще4ГОДИНИ
З
З
евеликажовтакоробка.Унеїяспробуваввміститивсіроботиякіязробивабонезробивв 2016році.Менецікавивпринцип,заякимхудожниквідбираєсвоїроботи. Яспробувавописатиситуацію,вякійяперебуваю. Явиявив,щомоваіпринципроботи,якийявикористовувавранішевтрачаютьсвоюсилу. Задопомогоюцієїроботияпозначивситуацію,вякоїяперебуваюівисловивсвоє ставленнядонеї.
Н
Н
В
В
Н
сеіншеможнавписати
Відсутністьспільнотиабонавітьможливостіспільнотивпереферіойноммісці Спробаконструюванняцієїспільноти. ПростірспілкуванняобмеженемузеємісторіїєвреївОдесизодногобокуівідеофіксація, щоперекордонуцьогопростору. Завдання-показатиможливіформиіснуванняістворенняробітвлокальномусередовищіУпідсумкузавданнявиставкинепоказатитвориавсьоголишепривіддлядискусії.азва«Вместовыставки»народиласязсумнівувтрадиційномуспособіпоказуробіт. Цюроботуніхтонепобачить.Чизнайдетьсясміливець,якийнаважитьсяподивитися5х годинненудневідео,щоброзібратисявпроблемахлокальногохудожньогоспівтовариства.Янепретендуюнановизну.ВизможетезнайтивційроботівсещозахочетевідГодарадо ІгоряГофманазХерсону.

Відмовавідпродуктивності,виробництваіекспонування.Безрадикальності Прагненнярозгледітимісце,якезаймаєхудожник,іневиявитийого.Тиніде,ізватитебеніяк.Свогородучорнийящик,якийзалишитьсяпіслякатастрофи. Іякийпіслякатастрофинікомувідкрити. Чорнийящиквженечорнийящик,якщойогонемаєкомувідкрити.інніщо. Тодінехайящикбудежовтий.НевеликакоробкаУкрпошти. Унеїавторспробуваввміститивсіроботияківінзробивв2016році. Абонезробив.1.»Менецікавивпринцип,заякимхудожниквідбираєсвоїроботи. 2.Яспробувавописатиситуацію,вякійяперебуваю,ісвоєставленядотакої ситуації.
В
В
иявив,щомоваіпринципроботи,якийявикористовувавранішевтративсвою силу».
Простозадуматисянахвилинку. Хочані,кращечотиригодини.Абоп’ять.Цюроботуніхтонепобачить.Чинезнайдетьсясміливець,якийнаважиться подивитисяп’ятьгодиндуженудноговідеопропроблемилокальногохудожнього товариства.
3
3.

Яв
МИКОЛА
Х
ТОВЫ
КАРАБІНОВИЧ СТАВ
КИ
в
в
и
в
илинапередбачаєнаявністьформи.П’ятьгодинрятуютьвіднеї.Таксамо,яківід фетишацілепокладання. Відсутністьспільнотиабонавітьможливостіспільнотивпериферійномумісці. Коротшекажучи,вжопе. Маючинаувазі,щожопаСьогоднінелокалізується:вонанабулаглобальних масштабів.
П
Х
Простірспілкування,обмеженекухнеюмузеюісторіїєвреївОдеси,зодногобоку,і відео-фіксація,щоперекордонуцьогопростору. Упідсумку-завдання«Вместовыставки»непоказатитвори,апоговорити. Художникнепретендуєнановизнуабооригінальність.Визможетезнайтивцій роботівсе,щозахочете,відГодараабоБойсадоOpengroup.Н.К.М.Р